Trang chủ Giới thiệu Hội đồng cố vấn

Hội đồng cố vấn

0
6585
TS. NGUYỄN QUANG
GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CON NGƯỜI LIÊN HIỆP QUỐC

TS. VŨ NGỌC TIẾN
CHUYÊN GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CON NGƯỜI LIÊN HIỆP QUỐC

TS. VŨ TRỌNG BÌNH
VỤ TRƯỞNG - VỤ ĐỊA PHƯƠNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

TS. PHẠM HỒNG ĐỨC PHƯỚC
PHÓ BAN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CA CAO VIỆT NAM

PGS-TS. NGUYỄN ANH DŨNG
GIÁM ĐỐC VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & MÔI TRƯỜNG TÂY NGUYÊN

TS. TRẦN KIM CHUNG
TRƯỞNG BAN - BAN CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ
VIÊN PHÓ - VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

LS. LƯU THỊ HIỀN
TRƯỞNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HIỀN & LIÊN DANH