Trang chủ Giới thiệu Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

0
8845
GIÁM ĐỐC
Bạch Thanh Tuấn


    Di động: +84 913 436 405, +84 983 436 405
    Email: bachtuan@cdc.org.vn
    Skype: Bachthanhtuancdc

 
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Nhật

    Di động: +84 1632 5979, +84 984 266667
    Email: trannhat@cdc.org.vn
    Skype: nhat.tranduc

 
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Trưởng phòng: Lê Thị Định


    Di động: +84 947 091717
    Email: ledinh@cdc.org.vn
    Skype: lethidinhcdc

PHÒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Trưởng phòng: Huỳnh Ngọc Mỹ


    Di động: +84 984 059 108; +84 912 556 551
    Email: huynhmy@cdc.org.vn
    Skype: Huynhmycdc
      
PHÒNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
Phụ trách: Đinh Gia Hải Yến


Di động: + 84 904 519 328
Email:  dinhyen@cdc.org.vn