Trang chủ Hỗ trợ doanh nghiệp vừa & nhỏ Lâm Đồng: 17.825 triệu đồng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025

Lâm Đồng: 17.825 triệu đồng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025

0
2
(CDC) – Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý…; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để đảm bảo yêu cầu xuất khẩu; nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí thực hiện là 17.825 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước là 6.665 triệu đồng, chi cho hoạt động nghiệp vụ, hỗ trợ đào tạo về năng suất chất lượng cho các sở, ngành và doanh nghiệp; thông tin tuyên truyền; phố biến, vận động thực hiện phong trào năng suất chất lượng; hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng... Cùng với đó, nguồn đối ứng của doanh nghiệp là 11.160 triệu đồng, để đối ứng áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý, áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở tại doanh nghiệp.
 
Việc áp dụng cơ chế chính sách hỗ trợ, thúc đẩy nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá được thực hiện theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
Các doanh nghiệp thuộc đối tượng của Chương trình lập đề cương, dự toán triển khai thực hiện Chương trình của doanh nghiệp theo hướng dẫn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Cam kết thực hiện đúng các nội dung của Chương trình; Lồng ghép các hoạt động liên quan đến nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong doanh nghiệp để thực hiện Chương trình; Đồng thời, bảo đảm nguồn lực (kinh phí và nhân lực) đã cam kết, phối hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình có hiệu quả.

 
Nguồn: Trung Tâm Khuyến Nông Lâm Đồng